In het akkoord zit een heel ‘pakket’ van maatregelen voor werkgevers en werknemers.

Gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid (TW) wegens overmacht en de berekening van de jaarlijkse vakantie:

De regering besliste eerder al via koninklijk besluit dat in de periode van 1 februari tot 30 juni 2020 de coronawerkloosheid gelijkgesteld moet worden met de effectieve arbeidsprestaties voor zowel het vakantiegeld als het aantal vakantiedagen. Dit betekent dat er geen onderscheid mocht zijn op vlak van het vakantiegeld (in 2021) tussen mensen in tijdelijke werkloosheid corona-overmacht (periode 1/2/2020 – 30/6/2020) en de mensen die hebben gewerkt.

De sociale partners zijn nu overeengekomen om die gelijkstelling verder in de tijd door te trekken voor zolang het overmachtsstelsel wegens corona loopt (tot 31/12/2020) en dat op voorwaarde dat er een (gedeeltelijke) compensatie komt voor de werkgevers. Daarbij vormt de gelijkstelling (en dus ook de verlening) en de financiering één ondeelbaar geheel. Werknemers ontvangen het volledige nettobedrag = het enkel en dubbel vakantiegeld voor de gelijkgestelde dagen. De kost bovenop het nettobedrag vloeit deels terug naar de werkgever die hiervoor in aanmerking komen. Daar komt bovenop dat de financiering van de kosten voor de arbeiders en de bedienden verschillend is: bij de arbeiders gebeurt de uitbetaling door de vakantiekassen, terwijl dit bij de bedienden de individuele werkgever zelf is. Bij bedienden zal de individuele werkgever zelf dus een compensatie krijgen, terwijl dit bij de arbeiders gecollectiviseerd is.

Bedienden:

De filosofie van die compensatie is dat de werkgever een tegemoetkoming krijgt voor de kosten die het heeft door de gelijkstelling terwijl er in die periode niet werd gewerkt. De compensatie bij de bedienden wordt berekend op de inhoudingen door de overheid op het brutovakantiegeld (sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing).

Om een deel van de brutokosten gecompenseerd te zien, moet je dus kijken naar het totale aantal dagen tijdelijke werkloosheid overmacht in het tweede kwartaal. Het Tweede kwartaal bepaalt dus of je een compensatie krijgt en op basis van welk percentage.

Berekeningen wat betreft de inhoudingen op het enkel en dubbel vakantiegeld moeten rekening houden met de verschillende looncategorieën en de impact van de structurele lastenverlaging en de werkbonus op deze categorieën. De formule die daarbij gehanteerd zal worden is = # dagen TWO x gemiddeld dagloon van € 123,5 x 15, 34 % x 41 % x compensatie-percentage (zie hieronder).

 • Om de compensatie te berekenen wordt gewerkt volgens het principe van een vork bij de bedienden:
 • 10 – 20 % dagen TWO in tweede kwartaal : 33 % compensatie
 • 20 – 50 % dagen TWO in tweede kwartaal : 66 % compensatie
 • 50 – 100 % dagen TWO in tweede kwartaal : 100 % compensatie

Dit percentage zal dan vervolgens worden toegepast in de formule op basis van het totale aantal dagen TWO over het tweede, derde en vierde kwartaal bekeken.

 • Op basis van alle dagen tijdelijke werkloosheid overmacht (!!) binnen een bedrijf. We hebben de tabel goedgekeurd op grond van de toelichting die RSZ en RVA hebben gegeven waar de werkgevers niet onderverdeeld waren volgens TWO bedienden, maar alle dagen tijdelijke werkloosheid.

 

Momenteel wordt nog bekeken hoe de terugvorderingsprocedure voor werkgevers zo eenvoudig mogelijk (automatisme) gemaakt kan worden.

Arbeiders:

Voor arbeiders zou een identieke globale (geschatte) enveloppe voorzien worden. het is de bedoeling dat hetzelfde bedrag toekomt voor het arbeidersstelsel via de techniek van niet doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

 

Bevriezing degressiviteit werkloosheidsuitkering:

 • Verlenging van de bevriezing tot einde van het jaar.
 • Op voorwaarde dat: oproep tot vorming voor werkzoekenden met specifieke oproep tot knelpuntberoepen. Oproep naar federale regering, regionale regeringen en regionale arbeidsbemiddelingsdiensten.

 

Corona – ouderschapsverlof (cao 103):

 • Neutralisering (niet meetellen) van het corona-ouderschapsverlof voor de toelaatbaarheid gewoon tijdskrediet.

 

TW economische redenen  (cao 147):

 • Verlenging tot 31/12/2021.
 • WG supplement van € 5, 63.

BELANGRIJK

 • De afspraak is dat de nodige actie zal ondernomen worden (ook op vlak van adviezen uitbrengen en ondertekening cao’s en dergelijke) eens er duidelijkheid is dat alle elementen van het akkoord zullen worden uitgevoerd door de regering en het parlement.
 • Zodra er zekerheid is dat het globale akkoord wordt uitgevoerd, zal de RVA gevraagd worden om al te beginnen met uitbetalen werkloosheidsuitkeringen, om te vermijden dat dit nadien geregeld moet worden.
 • TW economische redenen en corona-ouderschapsverlof kan bij cao geregeld worden; JV en bevriezing degressiviteit moet via de politieke weg.