De regering besliste om de loonkost van werkgevers, die gedurende de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 minstens 30 dagen aan één stuk gebruik hebben gemaakt van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid, te verminderen door een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing als vorm van relancemaatregel. 

De niet door te storten bedrijfsvoorheffing wordt berekend aan de hand van de totale kost aan bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020. De totale kost van de bedrijfsvoorheffing is de bedrijfsvoorheffing die in principe verschuldigd is uit hoofde van een betaling of bezoldiging aan een werknemer. Het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen worden buiten beschouwing gelaten. Ook opzeggingsvergoedingen worden niet meegerekend.

Let wel op: de maatregel geldt enkel indien je als werkgever in die periode van 12 maart – 31 mei gedurende één ononderbroken periode van minstens 30 dagen een beroep deed op tijdelijke werkloosheid. Is dat het geval, dan kan je voor al jouw werknemers aanspraak maken op deze steunmaatregel, ze is niet beperkt tot de werknemers die effectief tijdelijk werkloos waren in die periode.

De helft van het verschil tussen de bedrijfsvoorheffing voor de maand mei en de maanden juni, juli en augustus (elk afzonderlijk te bekijken) wordt vrijgesteld van doorstorting. De totale vrijstelling mag nooit meer dan 20 miljoen euro bedragen voor de drie maanden samen. De vrijstelling wordt toegekend op de bedrijfsvoorheffing die overblijft na andere vrijstellingen van doorstorting. Het saldo kan overgedragen worden naar volgende maanden indien de vrijstelling niet volledig kan gebruikt worden. Deze overdracht geldt enkel binnen dit kalenderjaar.

Vennootschappen die dividenden hebben uitgekeerd, een inkoop van eigen aandelen heeft gedaan of een kapitaalvermindering verricht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel. Ook bedrijven met vestigingen in, of betalingen verstrekken aan belastingparadijzen, worden uitgesloten van de maatregel.

Meer informatie vind je in de circulaire van de FOD Financiën.