Op vraag van Mode Unie en UNIZO, wordt de handelshuurlening vanaf 4 januari 2021 uitgebreid! 

 • Wanneer de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt, kan je vanaf 4 januari een lening aangaan van 4 maanden in plaats van 2 maanden zoals op dit moment het geval is.
 • Ook de maximumbedragen die je kan lenen worden verhoogd. In plaats van maximaal 35.000 euro per pand, zal je per pand maximaal 60.000 euro kunnen lenen. Wanneer je meerdere panden huurt, kan je maximaal 150.000 euro lenen.
 • Ook wanneer je al een handelshuurlening hebt lopen, heb je hier recht op en kan je een uitbreiding tot de maximale vernieuwde voorwaarden aanvragen.

Hoe werkt de handelshuurlening?

Als modehandelaar diende je de deuren te sluiten, terwijl je huur nog liep. Ook de komende maanden ondervind je misschien nog problemen met het betalen van je handelshuur. De handelshuurlening kan je ondersteunen hierin.  

Ondanks het feit dat je je modezaak moest sluiten, moest de huur van je pand volledig verder betaald worden. Om jou als mode ondernemer in deze moeilijke tijden te ondersteunen bij de betaling van hun handelshuur, heeft de Vlaamse Regering een vrijblijvend ondersteunend kader op initiatief van Mode Unie en UNIZO en met dank aan Vlaams minister van Economie Hilde Crevits, uitgewerkt.

De principes van het steunmechanisme zijn eenvoudig:

 • Het gaat om een vrijwillig systeem. Niemand wordt verplicht om hier in te stappen;
 • De verhuurder gaat akkoord om één of twee maanden (bv. april en/of mei) huurgelden (inclusief lasten) kwijt te schelden;
 • De twee volgende maanden (bv. juni en juli) huurgeld blijven in principe verschuldigd door de huurder. Maar de Vlaamse overheid engageert zich nu om voor maximum 2 maanden huur (inclusief lasten) als lening te geven aan de huurder.
 • Huurders die niet meteen kunnen betalen, vragen een lening aan bij de Participatie Maatschappij Vlaanderen voor zelfstandige ondernemers (PMV-z), voor een maximaal bedrag van 35.000 euroVLAIO zal optreden als front-office van de maatregel.
 • De verhuurder krijgt meteen zijn huurgelden op de afgesproken tijdstippen.
 • De huurder betaalt de voorgeschoten huurgelden terug aan PMV-z over maximum 2 jaar.  De terugbetalingen (van zowel kapitaal als intrest) starten pas na 6 maanden. De rente bedraagt 2%.

Wie komt in aanmerking?

Het toepassingsgebied van deze maatregel is dezelfde als dat van de corona hinderpremie: de maatregel geldt voor alle ondernemers die een handelspand huren en naar aanleiding van de coronamaatregelen verplicht zijn of zijn geweest om hun locatie volledig of gedeeltelijk te sluiten. Merk dus op dat het niet nodig is dat je nog steeds verplicht gesloten bent op het moment van de aanvraag, het volstaat dat je door de coronamaatregelen op een bepaald moment verplicht gesloten bent geweest. 

Daarnaast kunnen sinds 17 augustus 2020 ook ondernemingen uit de evenementensector beroep doen op de maatregel.

Je moet wel beschikken over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, hetzij als:

 • Een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent in hoofdberoep;
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, de buitenlandse onderneming met een vergelijkbaar statuut en de vereniging met een economische activiteit;
 • Zelfstandigen in bijberoep die door hun hoge inkomen dezelfde bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Een huurder-ondernemer mag geen huurachterstand meer hebben op 15 maart 2020. Hij moet beschikken over een geregistreerd handelshuurcontract (of gelijkaardige juridische structuur waarbij, tegen een vergoeding, een handelspand wordt ter beschikking gesteld zoals erfpacht, vruchtgebruik, opstal, brouwerijcontract incl. terbeschikkingstelling van een pand) voor het pand waarvoor hij de lening aanvraagt. Het pand moet bovendien gelegen zijn in het Vlaams Gewest.

Hoe aanvragen?

DEADLINE VOOR AANVRAGEN: 28 februari 2021!

De huurder en verhuurder sluiten eerst een modelovereenkomst.

Hier vind je een modelovereenkomst.

Deze geldt als hulpmiddel, want zodra de applicatie van de Vlaamse overheid online staat, wordt de overeenkomst meteen in het onlinesyteem aangemaakt. Deze model biedt wel een goede leidraad, als voorbereiding en om de afspraken te maken tussen huurder en verhuurder.

De huurder vraagt vervolgens tijdig en online de ondersteunende huurregeling aan, en dat ten laatste op 1 maart 2021. Een aanvraag kan betrekking hebben op meerdere panden van eenzelfde verhuurder waarvoor de huurder één handelshuurlening aanvraagt. Deze gegevens kan je alvast op voorhand verzamelen:

 • Het originele huurcontract (registratienummer, data, …),
 • Gegevens van huurder, verhuurder en betreffende pand(en),
 • Afspraken op welke maand(en) de overeenkomst betrekking zal hebben.

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) onderzoekt vervolgens de aanvraag en de naleving van de voorwaarden. En pas nadien beslist PMV-z of de huurlening wordt toegekend. De huurder ondertekent de overeenkomst. Van zodra PMV-z de ondertekende leningsovereenkomsten heeft ontvangen, betaalt het de verschuldigde huur op het rekeningnummer van de verhuurder.

Vraag de handelshuurlening aan

Vanaf wanneer?

De regeling kan ten vroegste ingaan vanaf de maand april en moet worden aangevraagd ten laatste op 28 februari 2021. Er wordt voorzien in een rechtstreekse betaling aan de verhuurder.

Waarom zou je instappen in dit vrijwillig systeem?

Voordeel voor de verhuurder:

 • De verhuurder heeft onmiddellijke zekerheid dat hij op de afgesproken tijdstippen zal worden betaald.
 • De liquiditeitspositie van de verhuurder wordt gegarandeerd waardoor hij belangrijke kosten, zoals leningen en facturen, kan blijven betalen.
 • De kans stijgt gevoelig dat hij na afloop van deze coronacrisis met dezelfde huurder verder kan.
 • Hij hoeft niet naar de vrederechter te stappen.

Voordeel voor de huurder:

 • De liquiditeitspositie van de huurder verbetert (via kwijtschelding en afbetaling van het resterende deel) waardoor zijn overlevingskansen toenemen.
 • Huurder wordt geholpen bij zijn betalingsmoeilijkheden.
 • Huurder geniet van drie tot vier maanden opschorting van betaling.
 • Hij vermijdt een juridische procedure