Modehandelaars hebben beter winterseizoen – gematigde verwachting voor solden

Bij het inzetten van de laatste dagen voor het begin van de wintersolden geven zelfstandige modewinkeliers aan gemiddeld 3,2% minder verkocht te hebben in vergelijking met het winterseizoen van 2018. Ondanks dit negatief resultaat was het winterseizoen dit jaar beter dan vorig jaar.

Minder dan de helft van de modewinkeliers (43%) geeft aan dat ze dit winterseizoen minder verkocht hebben dan vorig jaar, terwijl 35% aangeeft evenveel verkocht te hebben. 22% van de modehandelaars gaf aan beter verkocht te hebben. Dat blijkt uit een rondvraag door het onafhankelijk onderzoeksbureau Marketing Development in opdracht van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en UNIZO.

Net zoals de vorige jaren speelt het warme najaarsweer de winterverkoop parten. Meer dan de helft van de modehandelaars geeft aan hier mee rekening gehouden te hebben door hun aankooppatroon bij te stellen. Op deze manier starten ze de solden met minder stock.

“De voortdurende kortingacties het hele jaar door zorgen er ook voor dat een bepaalde groep consumenten van korting naar korting holt, wat de omzet bij moderetailers doet dalen. Gelukkig zien we ook dat een groeiende groep consumenten zich bewust wordt van het feit dat dergelijke negatieve prijsspiraal nefast is voor het diverse modelandschap. Zij zetten bewust in op Winkelhieren en vinden het kennen van een correcte prijs belangrijk”, aldus Isolde Delanghe van Mode Unie.

Voor wat betreft de solden zijn de verwachtingen gematigd positief. 67% van de handelaars geef aan dat ze dezelfde soldenverkoop verwachten als in januari 2019, 28% denkt minder te zullen verkopen. Gemiddeld wordt de soldenverkoop 2,4% lager geschat in vergelijking met de winterkoopjes vorig jaar. Dat cijfer is iets beter dan de vorige jaren, modedetaillisten zien het weer kouder worden en zijn hierdoor optimistischer.

Gemiddeld starten zelfstandige modedetaillisten met 30% korting.

Sluiting en tewerkstelling op koopzondagen?

Sluiting en tewerkstelling op koopzondagen?

Veel werkgevers vragen zich momenteel af hoe het nu weer zat met sluiting en tewerkstelling op de komende koopzondagen. We geven ze hier graag een antwoordje!

Wat de reglementering rond koopzondagen betreft, moet rekening gehouden worden met enerzijds de wetgeving op de openingsuren en de wekelijkse rustdag (Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening); en anderzijds de wetgeving betreffende tewerkstelling op zondag (principieel verbod op zondagsarbeid: artikel 11 van de Arbeidswet van 16 maart 1971).

1. Principes wetgeving openingsuren en wekelijkse rustdag (van toepassing voor winkels mét en zonder personeel):

  • Verplicht één sluitingsdag per week, in principe op zondag tenzij men uitdrukkelijk kiest voor een andere dag. De wekelijkse rustdag moet wel minstens voor 6 maanden op dezelfde dag genomen worden. Iedere handelaar kiest zelf zijn rustdag. Indien geen uitdrukkelijke keuze wordt gemaakt en meegedeeld, valt de rustdag automatisch op zondag. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
  • 15 afwijkingen per jaar mogelijk. Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag voor (een deel van) de handelszaken op haar grondgebied. Deze afwijking kan enkel gegeven worden voor bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (b.v. gemeente- of wijkfeesten e.d.) of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.
  • Indien erkenning als toeristisch centrum: verplichting wekelijkse rustdag vervalt: heel het jaar open 24/24, 7/7, volgens eigen keuze winkels zelf.

2. Principes wetgeving tewerkstelling op zondag (enkel van toepassing voor winkels mét personeel):

  • Tewerkstelling personeel kan in principe tot zondagmiddag: Art. 14 van de Arbeidswet voorziet dat kleinhandelszaken werknemers op zondag van 8 uur ‘s morgens tot 12u ‘s middags mogen tewerkstellen.
  • Afwijkingen op verbod op zondagsarbeid van toepassing in een aantal sectoren en voor bepaalde kleinhandelszaken.
  • 6 koopzondagen per jaar mogelijk (ganse zondag met personeel werken) op voorwaarde dat voor die zondagen het schepencollege een afwijking heeft verleend op de verplichte wekelijkse rustdag (zie punt 1 hierboven) en voor zover de arbeidsinspectie en de vakbondsafvaardiging, voor zover die in het bedrijf bestaat, hiervan 24 uur vooraf werd ingelicht.
  • Indien erkenning als toeristisch gebied op basis van het KB betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra: winkels mogen circa 42 zondagen per jaar met personeel werken, volgens eigen keuze winkelier (binnen toeristische periodes).
‘Tijd om af te ronden’: affiches en ander infomateriaal

‘Tijd om af te ronden’: affiches en ander infomateriaal

De FOD Economie zal vanaf vandaag de informatiecampagne “Tijd om af te ronden” lanceren. Het is een campagne voor de consument over de verplichte afronding van de kleinste eurocentjes bij contante betalingen.

Deze campagne zal lopen via radiospots, posters in de steden en in de stations, en op sociale media. Meer info vind je via de FOD Economie websites https://goedafgerond.belgium.be (voor de handelaar) en tijdomafteronden.be (voor de consument).

De FOD Economie heeft materiaal ontwikkeld dat je kan helpen om je klanten hierover te informeren. Check hiervoor http://bit.ly/kitcashrounded.

Voor de goede orde, het is niet verplicht om deze informatie te verspreiden, behalve wanneer je beslist om de afronding toe te passen voor alle betaalmiddelen (behalve maaltijdcheques, ecocheques en waardebonnen).

We bevelen het uiteraard wel aan, met name tijdens de eerste weken na de inwerkingtreding van de maatregel.

UNIZO over uitstel realisatie shoppingcomplex Neo: “Laat dit uitstel uitmonden in afstel”

UNIZO verwelkomt de door Brussels burgemeester Close aangekondigde ‘time out’ voor de realisatie van het Neo-shoppingcomplex als “een eerste belangrijke stap naar het volledig afvoeren van het megaproject”. UNIZO-topman Danny Van Assche beseft dat uitstel nog niet gelijk staat met afstel. “Maar we hopen dat met die extra tijd om na te denken de redelijkheid en het gezond verstand het finaal zullen halen.” UNIZO heeft zich van bij het begin verzet én geprocedeerd tegen de komst van het Neo-shoppingcomplex op de Heizel.

Een bijkomende 77.000 m² winkeloppervlakte in het noorden van Brussel op een reeds oververzadigde markt zal de leefbaarheid van het centrum van Brussel enkel verder aantasten, argumenteert UNIZO. “Kijk naar het shoppingcomplex Docks Bruxsel, met een oppervlakte die de helft bedraagt, maar waar drie jaar na de opening al sprake is van leegstand.” Het shoppingcentrum (project NEO 1) diende als aanzet en als noodzaak om het nieuwe congrescentrum (NEO 2) mee te financieren. Maar ook het Brussels gewest zou hier voor een aanzienlijk deel moeten bijspringen. En tussen is uit bijkomend onderzoek gebleken dat de behoefte aan het congrescentrum (waar het allemaal mee begon) twijfelachtig is. “Het eerste behoeftenonderzoek naar het shoppingcenter dateert al van meer dan tien jaar geleden en is intussen compleet achterhaald”, benadrukt UNIZO-topman Danny Van Assche. “In die – overigens heel oppervlakkige – studie werd ook totaal geen rekening gehouden met het aanbod in de Vlaamse steden en langs de Leuvense en Bergensesteenweg.”

De negatieve reacties van de auditeur van de Raad van State over het bestemmingsplan (dat de basis voor het project moet garanderen) en de recente weigering van Vlaanderen van de cruciale toegangsweg van parking C naar de Heizel, illustreren  dat dit project geen draagvlak heeft, noch op vlak van ruimtelijke ordening, noch op mobiliteitsvlak. “Ook economisch zijn hier grote vragen te stellen bij de haalbaarheid en de rentabiliteit”, benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. “Een jaar uitstel zoals burgemeester Close nu vooropstelt, is dus zeker geen overbodige luxe. Deze time-out wordt nu best benut om na te denken over een heel andere invulling van de site, zonder bijkomende winkeloppervlakte. Zeker in het gewijzigd retaillandschap, waarbij de ‘bakstenen winkel’ onder druk komt te staan van e-commerce, is het zaak om nu werk te maken van een kernversterkend beleid zoals in het Integraal Handelvestigingsbeleid is voorop gesteld. Dit uitstel voor het shoppingcomplex moet wat ons betreft uitmonden in afstel.”

Afronding kleinste eurocenten goedgekeurd

Afronding kleinste eurocenten goedgekeurd

Mode Unie en UNIZO zijn al lang vragende partij voor de verplichte afronding van de kleine eurocenten van 1 en 2 cent. Ze worden door veel handelaars en consumenten als storend ervaren. Maar weinig handelaars deden de – nochtans wettelijke – afronding op vrijwillige basis uit schrik voor negatieve reacties van klanten. De Ministerraad heeft vandaag beslist dat de verplichte afronding er nu wel komt.

Omdat ze meer worden opgepot dan gebruikt, ontstond er enkele maanden geleden zelfs een schaarste”, legt minister Kris Peeters uit. “Handelaars kunnen al sinds 2014 bedragen afronden, maar van die mogelijkheid maken ze maar weinig gebruik.”

Afhankelijk van het bedrag wordt naar boven of beneden afgerond. Gemiddeld zal de consument dus niet meer betalen dan vandaag. Voor elektronische betalingen verandert er niets: handelaars kunnen daar zoals nu het geval is, afronden tot op 5 cent, maar zijn dat niet verplicht.

De verplichte afronding voor cashbetalingen gaat in op 1 december 2019. Er komt bovendien een campagne om de maatregel aan te kondigen.

Afrondingsregels
– 1 en 2 cent worden verlaagd naar 0 cent
– 3 en 4 cent worden verhoogd tot 5 cent
– 6 en 7 cent worden verlaagd naar 5 cent
– 8 en 9 cent worden verhoogd tot 10 cent

Invoering van sloop- en heropbouwpremie

Invoering van sloop- en heropbouwpremie

In het kader van het Renovatiepact engageerde de Vlaamse Regering zich, om samen met de bouwsector en andere relevante stakeholders, het bestaande gebouwenpark tegen 2050 even energiezuinig te maken als de nieuwbouw van vandaag. De investeringskosten van de bestaande woningen zijn echter vaak te hoog om de langetermijndoelstellingen van het Renovatiepact te realiseren. Het is financieel vaak niet zinvol om dit soort bouwwerken te renoveren. In die gevallen kan afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie zijn.

In 13 Vlaamse steden moet je slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning. In alle andere gemeenten betaal je 21% btw. Deze andere gemeenten kunnen vanaf 1 maart 2019, dankzij de beslissing van de Vlaamse Regering een Vlaamse sloop-en heropbouwpremie van 7.500 euro aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Lees hier de voorwaarden : https://bit.ly/2SAfUFE